Výběrová řízení

Zajistíme kompletní servis za Vás

 • Home
 • Výběrová řízení

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). To zajišťuje především bezchybné provedení veškerých administrativních a procesních povinností vyplývajících z uvedeného zákona.


Společnost Unitender, s.r.o., jako osoba pověřená na základě mandátní smlouvy výkonem zadavatelských činností zajistí na vlastní náklady tyto činnosti:

Veřejný sektor

 • zpracování Oznámení o zakázce, Oznámení o zahájení koncesního řízení, příp. Oznámení předběžných informací
 • zveřejnění Oznámení o zakázce, Oznámení o zahájení koncesního řízení v IS VZ US a v Úředním věstníku Evropské unie, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zpracování písemné výzvy, zadávací, koncesní příp. i kvalifikační dokumentace
 • namnožení veškeré dokumentace potřebné pro předání dodavatelům
 • předání zadávací dokumentace dodavatelům
 • celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů
 • otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • čestná prohlášení členů /případně náhradníků, poradců/ hodnotící komise
 • zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
 • oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům či uchazečům o veřejnou zakázku
 • zpracování Písemné zprávy zadavatele, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zveřejnění Oznámení o zadání zakázky v IS VZ US a v Úředním věstníku EU, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zápis koncesní smlouvy do Rejstříku koncesních smluv
 • zveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení v IS VZ US a v Úředním věstníku EU, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • kompletace dokumentace o veřejné zakázce, vč. nabídek

Privátní sektor

 • Stanovení obsahu a rozsahu zakázky a předpokládaných finančních nákladů
 • Stanovení způsobu zadání zakázky v souladu s požadavky zákazníka
 • Formulace zadávacích podmínek zakázky, vypracování zadávací dokumentace
 • Předání výzvy uchazečům nebo vyhlášení soutěže
 • Zajištění prohlídek dotčených objektů pro uchazeče
 • Přijímání nabídek
 • Otevírání obálek s nabídkami
 • Vícekolové projednání s uchazečem
 • Posuzování a hodnocení nabídek, předání výsledků zadavateli k rozhodnutí
 • Vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 • Předání kompletní dokumentace výběrového řízení zákazníkovi

V případě podání námitek ze strany uchazečů pak do činnosti spadá i :

 • zpracování Rozhodnutí zadavatele o námitkách vč. písemného informování všech zájemců či uchazečů o podaných námitkách a rozhodnutí o nich
 • zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • urychlené předání dokumentace o zadání zakázky zadavateli za účelem jejího předání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu uchazeče

Společnost Unitender, s.r.o. ručí za bezchybné provedení zadání, tzn. zadávací řízení proběhne zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. V případě pochybení v právních úkonech nese společnost Unitender, s.r.o. záruky v tomto rozsahu:

 • Pokud bude z jakéhokoliv důvodu zadávací řízení zrušeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, společnost Unitender, s.r.o. provede nové zadávací řízení na vlastní náklady.
 • Společnost Unitender, s.r.o. v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné zakázky a nese veškeré náklady vzniklé porušením zákona (zejména náklady na zabezpečení nápravných opatření) a je povinna uhradit zadavateli prostřednictvím svého pojistitele veškerou vzniklou finanční škodu. Za tímto účelem je společnost Unitender, s.r.o. pojištěna pojistnou smlouvou s pojišťovnou Kooperativa a.s., č. 8603317970 na odpovědnost za škodu do výše 20 mil. Kč.

Společnost nemusela za dobu své existence využít služeb pojišťovny Kooperativa a.s., se kterou má řádně sjednanou pojistnou smlouvu.